:: صفحه‌ی اول     :: درباره‌ی ما     :: تماس با ما
پنجشنبه، ۸ خرداد ۱۳۹۹
:: English Section
P نگاه منتقد
مديريت بحران چيست؟

الهام امینی
بحران يا بليه Disaster حادثه اي است كه به طور طبيعي يا توسط بشر به طور ناگهاني يا به صورت فزاينده به وجود آيد و سختي و مشقتي را به جامعه انساني تحميل كند كه جهت برطرف كردن آن نياز به اقدامات اساسي و فوق العاده است. با توجه به اين مفهوم مي توان گفت كه مديريت بحران Disaster Managemens در برگيرنده يكسري عمليات و اقدامات پيوسته و پويا است كه به طور كلي شامل برنامه ريزي، سازماندهي، تشكيلا ت، رهبري و كنترل است.
اهداف مديريت بحران عبارت است از:
كاهش پتانسيل خطر
اعمال كمك فوري و درخور به هنگام ضرورت
دستيابي سريع و عملي به جبران وضع موجود و بازگشت به وضعيت اوليه.
چرخه مديريت بحران شامل 3 مرحله اساسي:
آمادگي Preparedness
مرحله پاسخگويي
مرحله بهبود و بازسازي است.
عبارت آمادگي جهت رويارويي با بحران معمولا به تمامي اقداماتي اطلا ق مي شود كه دولت ها، سازمان ها، جوامع و افراد را قادر مي سازد تا در مواقع بحراني به طور سريع و كارا پاسخ لا زم را جهت روبه رو شدن با بحران از خود نشان دهند. حصول اطمينان از كمك در مواقع مقتضي، عوامل و منابع موجود در مكان هاي آسيب ديده، كمك رساني به آسيب ديدگان و كاهش اثرات منفي ناشي از بحران از هدف هاي اين مرحله است. با حذف آسيب پذيرها، اثرات مخرب به حداقل مي رسد قبل از آنكه ضربه سنگيني وارد شود، از فشار بحران كاسته مي شود. در ساختار آمادگي بحران 9 عامل اصلي دخالت دارند كه به وسيله آنها استراتژي آمادگي بحران توسعه مي يابد؛ اين عوامل عبارتند از: ارزيابي آسيب پذيري هر منطقه، برنامه ريزي در زمينه بهبود آمادگي بحران در مناطق آسيب پذير، ايجاد تعديل و هماهنگي در ساختار حقوقي هر كشور، سيستم هاي اطلا عاتي شامل مراحل جمع آوري اطلا عات و سيستم هشدار دهنده، شناخت منابع موجود ضد بحران، سيستم هاي هشدار دهنده جهت تغيير مكان مردم در مورد خطرهاي قريب الوقوع، توجه به مكانيزم هاي واكنشي، آموزش و تعليم عمومي و تمرين طرح آمادگي بحران.اين عوامل، عوامل تشكيل دهنده آمادگي مقابله بحران هستند كه توجه و شناخت هر يك مي تواند در مواردي حد مطلوب بين فعاليت ها يا الويت هاي تخصيص داده شده به هر يك از فعاليت ها را در جهت كاهش اثرات منفي ناشي از بحران تحت تاثير قرار دهند.قانونمند ساختن ضوابط ساخت و ساز در جهت دستيابي به ساخت و ساز پايدار، اعطاي اعتبارات به امر پيشگيري و كاهش اثرات بحران شناسايي و ازريابي خطرات ناشي از صنايع مستقر در داخل و محدوده شهر، تهيه نقشه پهنه بندي آسيب پذيري ساختمان ها از نظر مقاومت، تعيين و اعلا م مراكز مهم و عمومي آسيب پذير شهر، تعيين آسيب پذيري امكانات زيربنايي و اقدام به مرمت و مقاوم سازي آن، تلا ش در جهت بهبود عملكرد سيستم اطلا ع و اخطار رساني عمومي، ايجاد تشكيلا ت و نهادهاي مردمي ، مقاوم سازي ابنيه آسيب پذير موجود و ايجاد انگيزه جهت مقاوم سازي از طريق كاهش عوارض، حمايت هاي مالي و تخفيف هاي مالياتي و ... از جمله اقدامات پيشگيري كننده و آمادگي مقابله بحران، در خصوص آسيب هاي احتمالي شهر تهران در شرايط قبل از وقوع بحران زلزله است كه مي توانند در عملكرد مطلوب شهر، كاهش اثرات نامطلوب زلزله و دستيابي به آينده امن عمل كنند.

P تبلیغات
دانشگاه آزاد اسلامی واحد امارات در رشته کارشناسی ارشد شهرسازی دانشجو می پذیرد
 مسترکلاس تخصصی ژورنالیسم در حوزه شهر و معماری