:: صفحه‌ی اول     :: درباره‌ی ما     :: تماس با ما
سه شنبه، ۱ بهمن ۱۳۹۸
:: English Section
P نگاه منتقد
عرضه سيمان در بورس فلزات موانع قانونی دارد

علی اصغر کيهانیسيمان يکی از مواد اوليه برای توليد بتن آماده جهت مصارف سازه ای ميباشد و اين در حاليست که محصول بتن آماده از تاريخ 1/8/81 مشمول مقررات استاندارد اجباری شده است.در قانون تأسيس مؤسسه استاندارد درباره کالاهائی که مشمول مقررات استاندارد اجباری ميشوند، الزاماتی در نظر گرفته شده است، برابر تبصره 4 ماده 6 قانون اصلاح قوانين و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتی ايران، « در مواردی که اجرای استاندارد درباره فرآورده هائی اجباری اعلام می گردد، اعطاء هر گونه تسهيلات به واحدهای توليد کننده اين قبيل فرآورده ها از سوی وزارتخانه ها و سازمانهای مختلف دولتی و نيز تبليغات رسمی اين فرآورده ها از طريق رسانه های ارتباط جمعی، منوط به داشتن پروانه کاربرد علامت استاندارد يا تأئيديه آن و يا تأئيديه مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتی ايران خواهد بود.» مکانيزم عرضه سيمان در بورس فلزات، نميتواند نسبت به احراز صلاحيت و گزينش خريداران سيمان با هدف حصول اطمينان از سرنوشت سيمان فروخته شده که منطبق بر استاندارد ملی 6044 بتن فرآوری شود اطمينان حاصل کند، مگر اينکه فقط بخش مصارف غير سازه ای سيمان از طريق بورس فلزات عرضه شود که البته سطح نيازمنديهای اين بخش از مصارف سيمان، کمتر از 20% سيمان توليدی کشور ميباشد.سيمان عرضه شده در بورس فلزات چنانچه به مصارف بتن آماده غير استاندارد منتهی شود، اين عمل خلاف قانون بوده و بورس و هيچ دستگاه دولتی نمی تواند مواد اوليه برای توليد غير استانداردی را تأمين نمايد که اين توليد مشمول مقررات استاندارد اجباری است.لذا عرضه آن بخش از سيمان که به بتن آماده تبديل ميشود بايستی با رعايت اين الزامات صورت پذيرد که خريداران پس از احراز صلاحيت جهت توليد بتن استاندارد- که داشتن پروانه کاربرد علامت استاندارد برای توليد بتن آماده از مؤسسه استاندارد تنها مستند قانونی احراز صلاحيت است- بر اساس ظرفيت های قانونی هر واحد توليدی سيمان خريداری کنند.از طرفی بورس نميتواند نسبت به گزينش خريداران يک کالا اقدام کند، زيرا اين عمل با ماهيت شکل گيری بورس متناقض است و چنين اختياری در اساسنامه بورس به اين نهاد واگذار نشده است.همانطوريکه در هيچ يک از 200 بورس فعال کالاهای صنعتی در هيچ کجای دنيا، سيمان در اين سيستم عرضه نميشود، به نظر ميرسد وارد شدن بورس فلزات بعنوان يکی از مدعيان عرضه سيمان نه تنها با شرح وظايف اين نهاد مغاير است بلکه مکانيزم های کنترل مصرف صحيح اين ماده اوليه نيز در آن ديده نشده است.آخرين حرف طرفداران عرضه سيمان در بورس فلزات، بحث کشف قيمت واقعی اين کالاست که البته اين موضوع نيز دارای اشکالاتی ميباشد.سيمان بخاطر هزينه های بالای ترانزيت بالاخص جهت واردات (که بيش از 40% ارزش آن را شامل می شود.) کالائی است که در يک محدوده جغرافيائی مشخص قابل عرضه ميباشد.از طرفی بخاطر بالا بودن تقاضا نسبت به عرضه بالاخص در فصل های کاری که تشديد می شود- قيمت کشف شده برای سيمان واقعی نخواهد بود زيرا امکان جايگزين کردن کمبود از خارج کشور فراهم نمی باشد بنابراين قيمت کشف شده در تالار بورس قيمتی خواهد بود که بخاطر اهميت اين کالا جهت پيشبرد فعاليتهای ساخت و ساز بصورت کاذب بوجود خواهد آمد از طرفی کارخانجات سيمان از بابت توليد هر تن سيمان معادل 125 ليتر سوخت فسيلی (مازوت و گاز طبيعی) با سوبسيد دريافت ميکنند که يارانه پرداختی برای اين حجم از سوخت بمنظور توليد هر تن سيمان بيش از 26 دلار ميباشد بنابراين قيمت واقعی سيمان بايستی با آناليز قيمت تمام شده به اضافه سود سرمايه گذاری انجام گرفته صورت پذيرد و چنانچه قيمت اين کالا با کشورهای منطقه و يا قيمتهای برخی کشورهای اروپائی ارزيابی می شود بايستی سوبسيد انرژی که به کارخانجات سيمان داده ميشود نيز از بين برود.زيرا سوبسيدهای پرداختی دولت فقط نمی تواند شامل حال گروهی سهامدار مشخص باشد و دولت تنها می تواند بصورت عمومی سوبسيد بپردازد.با اين حال قيمت فعلی سيمان (هر تن 000/365 ريال) قيمتی است که با همين قيمت هم کارخانجات سيمان سود به نسبت بهتری را نسبت به ارزش هر سهم بدست می آورند و در صورت رساندن قيمت سيمان به آنچه که بصورت کاذب در جامعه بوجود می آيد و به بيان ديگر آزاد سازی قيمت سيمان- بايستی ابتدا تکليف يارانه سوخت پرداختی به اين کارخانجات نيز مشخص شود، از طرفی در صورت توزيع مناسب سيمان و تعريف ساختار مناسبی برای مراحل مختلف توليد، توزيع و مصرف سيمان، چيزی بنام بازار سياه و يا شبکه دلالی برای سيمان وجود نخواهد داشت بلکه اين شبکه مولود پائين بودن قيمت سيمان در درب کارخانه سيمان نيست، و نتيجه مسلم ساختار غلط نظام توزيع می باشد و در صورت عرضه سيمان در بورس فلزات، نه تنها اين شبکه دلالی از بين نخواهد رفت بلکه قوی تر نيز خواهد شد، زيرا اين شبکه تحت عنوان مختلفی سيمان عرضه شده در تالار بورس را بدون هيچگونه مانعی را خريداری می کند و با آسودگی خاطر نسبت چگونگی عرضه آن بين متقاضيان کوچک و بزرگ اقدام می کند و چون سقف و کفی برای قيمت سيمان وجود ندارد، لذا به هر قيمتی که بخواهد اين کالا را وارد شبکه مصرف می کند.رمز عملکرد شبکه دلالی سيمان، پائين بودن ارزش اين کالا نيست بلکه اهميت آن می باشد.به بيان ديگر متقاضی 20 کيلو سيمان برای کارهای بنائی حاضر است که بمنظور تسريع در تأمين سيمان کالای به ارزش 000/500 ريال را به دو برابر قيمت نيز خريداری کند، زيرا توقف يک روز فعاليتهايش ضرر و زيانی به مراتب بيشتر از اين به فعاليتش وارد می کند.و در مورد کارهای عمرانی با نياز بيشتر سيمان نيز همين قاعده حاکم است.لذا شبکه دلالی سيمان از اين احساس نياز خودی برای تأمين سيمان بهره می جويد و چون تأمين و توزيع سيمان از خارج از کشور به حداقل فرصتی 2 تا 3 ماه نيازمند است، لذا چه بسا در شرايط آزاد شدن عرضه سيمان در بورس فلزات که امکان خريد با هر سقف از تقاضا برای همه فراهم می شود، قيمتهای داخلی سيمان، از تمام نقاط دنيا نيز گرانتر شود و البته با آنکه در اين ميان متضرر می شود مردم عادی هستند که بخاطر نبود نظام توزيع مناسب ناگزير از پرداخت اين هزينه ها هستند.و نبايد سرمايه گذاری کارخانجات سيمان و طرح توسعه آنها از جيب مردم باشد که عده ای سهامدار بهره مند شوند ساليان سال است که مردم با خريد سيمان تحت عنوان احداث صنعت هزينه ساخت کارخانجاتی را پرداخت نموده اند که امروز همان کارخانجات برای گسترش بيشتر باز ميخواهند مبالغ بيشتری از مشتريان خود دريافت نمايند.سيمان ماده اوليه ای ميباشد که جز در صورت فرآوری صحيح، به محصول با ارزشی تبديل نمی شود، بنابراين هر گونه تصميم گيری برای توزيع سيمان بايستی به اين سؤال اساسی پاسخ دهد که سرنوشت سيمان توزيع شده در مرحله مصرف چه خواهد شد.بهترين روش برای توزيع سيمان، توزيع فرآورده ها و محصولات سيمانی است چيزی که در کل دنيا رايج است.مردم عادی تخصص و امکانات کافی برای حداکثر بهره مندی از سيمان را ندارند بلکه نياز آنها به بتن- جهت مصارف سازه ای و يا ملات بنائی جهت مصارف بنائی ميباشد و بهتر است که سيمان در اختيار کارخانجاتی قرار گيرد که محصول نهائی نياز مردم را برايشان با کيفيت بهتر فراهم کند.

P تبلیغات
دانشگاه آزاد اسلامی واحد امارات در رشته کارشناسی ارشد شهرسازی دانشجو می پذیرد
 مسترکلاس تخصصی ژورنالیسم در حوزه شهر و معماری